+31 (0) 512 33 44 44 info@stertil.nl

Samen investeren in biodiversiteit: Stertil doet ook mee!

01-02-22 | 2022

Over het algemeen bestaat een bedrijventerrein uit bedrijfsgebouwen, productiehallen, opslagruimtes, parkeerruimtes en verbindende wegen. Overwegend veel bestrating en beton dus, wat helaas een negatief effect heeft op de aanwezigheid van bloemen, planten, bomen en dieren. Het bedrijfsleven draagt zo, veelal onbewust, helaas bij aan de achteruitgang van de biodiversiteit.

Om daar wat aan te doen, is stichting Ynnatura vorig jaar samen met negen bedrijven(*) op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gestart met het project 'Samen investeren in biodiversiteit.

Biodiversiteit, oftewel de verscheidenheid aan planten- en diersoorten, is voor ons als mens van levensbelang. Helaas is het slecht gesteld met de biodiversiteit en is ze sinds 1900 in bijvoorbeeld Friesland al met twee derde afgenomen. Stertil wil helpen de biodiversiteit weer te herstellen, vandaar de deelname aan het project 'Samen investeren in biodiversiteit'.

Biodiversiteitschets

Het betreft een pilotproject waarvoor door een ecologisch bureau eerst een algemeen format voor een biodiversiteitschets is ontwikkeld, dat gebruikt kan worden voor elk willekeurig bedrijfsterrein in Fryslân ongeachte de grootte.

De uitvoering van zo’n schets stelt een bedrijf in staat een bijdrage te leveren aan een blijvende vergroting van de biodiversiteit op haar bedrijfsterrein. Daartoe zijn in het format alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen.

Ook beheermaatregelen zoals een aangepast maaibeleid, een beplantingsplan voor struiken en bomen maken deel uit van dit natuurinclusieve ontwerp. Het doel van een zo specifiek voor een bedrijf gemaakte biodiversiteitschets is het zo optimaal mogelijk benaderen van een biodiversum (een locatie waar alle ecologische vereisten aanwezig zijn voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit.)

Groener en mooier beeld

Met het ontwikkelde format als basis is voor de bedrijfsterreinen van alle deelnemende bedrijven en de openbare ruimtes op de industrieterreinen een biodiversiteitsschets gemaakt met adviezen voor het plaatsen van faunavoorzieningen en het uitvoeren van groen- en beheerwerkzaamheden. Bij alle bedrijven zijn de gewenste faunavoorzieningen inmiddels geplaatst en de nodige groen- en beheerwerkzaamheden in kaart gebracht zodat die dit jaar, zodra het weer het toe laat, kunnen worden uitgevoerd.

De verwachting is dat hiermee in de toekomst een heel ander, groener en mooier beeld van ons bedrijfsterrein wordt gecreëerd. Naast een grotere verscheidenheid aan planten verwachten we ook een grotere diversiteit in bijvoorbeeld soorten vlinders en vogels.

Monitoring

Monitoring en kennisdelen vormen belangrijke onderdelen van het project. Daarom is vorig jaar een nul-monitoring uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in een rapport en ingevoerd in de landelijke database NDFF. Volgens de onderzoekers liggen er nog volop kansen voor verhoging van de aanwezige biodiversiteit. Ten behoeve van het doen van nachtelijke waarnemingen zijn in december jongstleden op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes wildcamera’s geplaatst. De resultaten hiervan zullen periodiek aan de deelnemende bedrijven ter beschikking worden gesteld en via de website van Ynnatura ook voor andere belangstellenden zichtbaar worden gemaakt.

Tot slot: kosten en baten

Deelname aan een dergelijk biodiversiteitsproject vraagt, zo zal duidelijk zijn, ook een investering. Maar de uitvoering van een biodiversiteitsplan kan op den duur ook kostenbesparend zijn of zichzelf zelfs terugverdienen. Door een ander en/of minder (groen)beheer, verbetering van de gezondheid van werknemers, versterking van het imago, lagere onderhoudskosten van het groen, een lagere CO2- en stikstofuitstoot (waardoor er uitbreidingsmogelijkheden ontstaan) en een betere acceptatie van het bedrijf en haar activiteiten door de directe omgeving, de omwonenden.

Voorop staat echter voor ons dat we met de deelname aan dit project bijdragen aan het herstellen van de biodiversiteit. En dat is voor de totale samenleving van groot belang!

(*)Deelnemende bedrijven: Stertil, Asfalt Productie Kootstertille, Nederlandse Gasunie, Van Assen Recycling, Brouwer & Brouwer, Combex Bouwlogistiek, Consolis VBI, Koninklijke Oosterhof Holman en Vermilion Energy.